پلی آمید PA

پلی آمید یا نایلون ها به طور کلی جامدات بانقطه ذوب بالا هستند(Tm) به علاوه خاصیت بازگشت پذیری هم دارند که همه این موارد مربوط به تبلور بالای آنهاست. زمانی که به همراه پلی آمید فقط یک شماره وجوددارد پلیمر از یک مونومر سینگل تولید شده که عدد بیانگر تعداد اتم کربن درزنجیره خطی واحد تکراری است مانند پلی آمید۶ (PA6) polyamide6 که از پلیمریزاسیون خودتراکمی کاپرولاکتم سنتز می شود و در این کلاس پلی آمید مخلوط تعادلی شامل ۹۰درصد پلیمر و۱۰ درصد مونومر واکنش نداده است که روی خواص نهایی ووزن مولکولی موثر است
پلی آمید هایی که از واکنش کندانسیونی یک دی اسید ویک دی آمین تشکیل شده اند شامل ۲ شماره هستند که عدد اول تعداد کربن در دی آمین وعدد دوم تعداد اتم کربن در دی اسید است در این کلاس از پلی آمید می توان با استخراج محصول جانبی به وزن مولکولی بالا دست یافت که مورد نیاز در کاربردهای الیاف و فیلم است که نیاز به کشش بالا دارد
با کاهش تبلور پلی آمید (Tm) از طریق بلاک کردن پیوند های هیدروژنی نقطه ذوب کاهش وحلالیت افزایش پیدا می کند که در کابردهای فیلم های سیل گرم و پوشش ها و فیلم های بریر(Barrier) مناسب است
رزین های پلی آمید در برابر نور uv کاملا پایدار نیستند مخصوصا در حضور هوا بدلیل اکسیداسیون گروه آمینی و آمیدی تمایل به رنگ پریدگی دارند و کاهش استحکام پدیدار می شود برای جلوگیری ازآن وپایداری بیشتردربرابرuv استفاده از آنتی اکسیدان ضروری است.
پلی آمید ۶ (PA6) فیلم امکان لمینه با سایر فیلمها را دارند وآن فیلم مقاومت کششی وضربه خوبی دارد که برای بسته بندی کره ،روغن و پنیرو.. مورد استفاده است و هم چنین برای بسته بندی غذایی و سایر موادی که درمعرض قرار گیری با دمای آب جوش هستند فیلم پلی آمید ۶ (PA6) با فیلم پلی اتیلن (PE) نیز می تواند تولید شود .
نایلون های پوشش دهی شده (coating)پتانسیل جذابی برای کاربردهای اصطکاکی مثل بوش ها غلتک ها چرخ دنده ها و....هستند.
نایلون های خواص مکانیکی خوب و مقاومت حلالیت وشیمیایی استثنایی دارند وبه آسانی فرآیند وتولید می شوندکه خواص مکانیکی و ثبات ابعادی شان کاهش می یابد. نایلون ویژگی هایی همچون استحکام و دمای سرویس بالاو چقرمگی دارد . در مقابل خزش سایش و خستگی مقاوم هستند