شرکت تجاری Amaplast

صادرات ماشین آلات صنعت پلاستیک ایتالیا در سال 2019

بخش ماشین‌آلات ایتالیا برای اولین بار در 8 سال اخیر روند کاهشی داشت. آمار شرکت تجاری Amaplast یک کاهش 6% را در هر دو بخش تولید و صادرات نشان می‌دهد. هم‌زمان، واردات ماشین آلات نزدیک به 9% درصد کاهش داشت و بازار داخلی نیز انقباضی 8% را تجربه کرد.

بخش ماشین‌آلات ایتالیا برای اولین بار در 8 سال اخیر روند کاهشی داشت. آمار شرکت تجاری Amaplast یک کاهش 6% را در هر دو بخش تولید و صادرات نشان می‌دهد. هم‌زمان، واردات ماشین آلات نزدیک به 9% درصد کاهش داشت و بازار داخلی نیز انقباضی 8% را تجربه کرد.بخش ماشین‌آلات ایتالیا برای اولین بار در 8 سال اخیر روند کاهشی داشت. آمار شرکت تجاری Amaplast یک کاهش 6% را در هر دو بخش تولید و صادرات نشان می‌دهد. هم‌زمان، واردات ماشین آلات نزدیک به 9% درصد کاهش داشت و بازار داخلی نیز انقباضی 8% را تجربه کرد.

تاریخ انتشار : 1401/08/03
کد : 3
تعداد بازدید: 560