تیم تحقیقاتی از Chemnitz و Dresden آلمان

برای اولین بار پوست الکترونیکی لمس از جهات مختلف را پیش‌بینی و حس می‌کند!

یک تیم تحقیقاتی از Chemnitz و Dresden آلمان گام بزرگی را در ساخت پوست الکترونیکی حساس (e-skin) با موهای مصنوعی یکپارچه برداشته است.  

یک تیم تحقیقاتی از Chemnitz و Dresden آلمان گام بزرگی را در ساخت پوست الکترونیکی حساس (e-skin) با موهای مصنوعی یکپارچه برداشته است. یک تیم تحقیقاتی از Chemnitz و Dresden آلمان گام بزرگی را در ساخت پوست الکترونیکی حساس (e-skin) با موهای مصنوعی یکپارچه برداشته است. یک تیم تحقیقاتی از Chemnitz و Dresden آلمان گام بزرگی را در ساخت پوست الکترونیکی حساس (e-skin) با موهای مصنوعی یکپارچه برداشته است.

تاریخ انتشار : 1401/08/01
کد : 1
تعداد بازدید: 551