روش‌های پایه شناسایی ترموپلاستیک‌ها

اکثر پلیمرها از هیدروکرن ها ( کربن و هیدوژن ) تشکیل شده اند . پلیمرها از اتم های کربن به صورت پیوسته و زنجیره های طولانی تکراری تشکیل شده اند . در واقع کربن و هیدوژن عناصر اصلی پلیمرها هستند . اکثر پلمیرها از پلیمریزاسیون منومر ( مولکول های ساده آلی ) حاصل می شوند .

اکثر پلیمرها از هیدروکرن ها ( کربن و هیدوژن ) تشکیل شده اند . پلیمرها از اتم های کربن به صورت پیوسته و زنجیره های طولانی تکراری تشکیل شده اند . در واقع کربن و هیدوژن عناصر اصلی پلیمرها هستند . اکثر پلمیرها از پلیمریزاسیون منومر ( مولکول های ساده آلی ) حاصل می شوند .

اکثر پلیمرها از هیدروکرن ها ( کربن و هیدوژن ) تشکیل شده اند . پلیمرها از اتم های کربن به صورت پیوسته و زنجیره های طولانی تکراری تشکیل شده اند . در واقع کربن و هیدوژن عناصر اصلی پلیمرها هستند . اکثر پلمیرها از پلیمریزاسیون منومر ( مولکول های ساده آلی ) حاصل می شوند .

تاریخ انتشار : 1401/08/05
تعداد بازدید: 534